Kyoto style Japanese restaurant

7 results
Jaiyen Restaurant
Japanese restaurant

Jaiyen Restaurant

4.4
Review (190)
$$
Salmon Rice
Kyoto style Japanese restaurant

Salmon Rice

Review (0)
Rascals Teriyaki Grill
Authentic Japanese restaurant

Rascals Teriyaki Grill

4.6
Review (635)
$$$
GINTO express
Sushi restaurant

GINTO express

4.2
Review (20)
Kappo Nara Ramen
Ramen restaurant

Kappo Nara Ramen

4.7
Review (615)
Wa'z Seattle
Kyoto style Japanese restaurant

Wa'z Seattle

4.7
Review (199)
SUSHI STAR
Kyoto style Japanese restaurant

SUSHI STAR

4.3
Review (19)